روش تولید هورمون رشد گیاهی اوکسین

روش تولید هورمون رشد گیاهی اوکسین

روش تولید هورمون رشد گیاهی اوکسین

هورمون اکسین را می توان به صورت مصنوعی تولید کرد.

 این هورمون گیاهی در دوزهای بسیار کم اثر ریشه زایی روی گیاه دارد و سرعت رشد را زیاد می کند

اگر در دوز بالا تر استفاده شود این هورمون اثر علف کش دارد.

 مواد مورد نیاز و روش سنتز و خالص سازی این هورمون ارزشمند در این فایل توضیح داده شده است.

 متن این فایل در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است