روش تولید محلول روان کننده یا سوپر پلاستیسایزر بتن 1

روش تولید محلول روان کننده یا سوپر پلاستیسایزر بتن 1

روش تولید محلول روان کننده یا سوپر پلاستیسایزر بتن   1

این فیل روش تولید یک نوع روان کننده بتن را تشریح می نماید.

 این روان کننده یک سوپر پلاستی سایزر بتون از جنس پلی کربوکسیلات اتر از نوع ستاره ای است.

در این فایل نام مواد و شرایط واکنش مرجله به مرحله تشریح شده است.

 این روش تولید در دو صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است