فرمول تولید خمیر نشانگر وجود آب ته تانکر های حمل سوخت 1

فرمول تولید خمیر نشانگر وجود آب ته تانکر های حمل سوخت 1

فرمول تولید خمیر نشانگر وجود آب ته تانکر های حمل سوخت 1

این فرمول برای تهیه نوعی خمیر نشانگر ارائه شده است.

 این نشانگر روی گیج عمق سنج مالیده و داخل مخزن تانکر حمل سوخت غوطه ور می گردد.

 اگر آب با سوخت مخلوط شده باشد ته مخزن قرار گرفته و دیده نمی شود اما با این خمیر هم وجود آب و هم ارتفاع آب جمع شده ته مخزن دقیقا مشخص می گردد.

 این خمیر در تماس با آب  در عرض کمتر از 10 ثانیه از حالت بیرنگ به رنگ قرمز در می آید.

 این فرمول کاربردی با فرمت پی دی اف و در یک صفحه ارائه شده است.