فرمول تولید خمیر نشانگر وجود آب در ته مخازن تانکر های حمل سوخت 2

فرمول تولید خمیر نشانگر وجود آب در ته مخازن تانکر های حمل سوخت 2

فرمول تولید خمیر نشانگر وجود آب در ته مخازن تانکر های حمل سوخت 2

 این فرمول برای تولید خمیر نشانگر تشخیص وجود آب در مخازن حمل سوخت کاربرد دارد.

 این نشانگر در تماس با آب در عرض کمتر از 10 ثانیه به رنگ آبی در می آید .

 این فرمول کاملا پایدار و تثبیت شده است.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است