فرمول تولید خمیر نشانگر مواد نفتی در کامیون های حمل سوخت

فرمول تولید خمیر نشانگر مواد نفتی در کامیون های حمل سوخت

فرمول تولید خمیر نشانگر  مواد نفتی در کامیون های حمل سوخت

این فرمول برای ساخت خمیر نشانگر مواد نفتی کاربرد دارد.

این خمیر روی گیج مالیده و در مخزن غوطه ور می گردد.

خمیر در تماس با مواد نفتی تغییر رنگ داده و به رنگ آبی تیره در می آید.

 بنا براین تعیین دقیق ارتفاع سوخت در مخزن با استفاه از گیج مدرج وجود دارد.

 این خمیر برای تمام مایعات نفتی از بنزین سوپر و بنزین معمولی تا نفت سفید و گازوئیل و روغن و... کاربرد دارد.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است