فرمول تولید پودر آتش نشانی 2

فرمول تولید پودر آتش نشانی 2

فرمول تولید پودر آتش نشانی 2

این فرمول برای ساخت پودر آتش نشانی کاربرد دارد.

این پودر با انواع کف های آتش نشانی سازگار است و می توان همزمان از این پودر و  و کف آتش نشانی برای خاموش کردن آتش استفاده کرد

این دو خاموش کننده روی هم تاثیر منفی ندارند.

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است