فرمول تولید برف مصنوعی پایدار

فرمول تولید برف مصنوعی پایدار

فرمول تولید برف مصنوعی پایدار

این فرمول برای تهیه ساختاری شبیه برف می باشد که کاملا پایدار است و لمس آن حسی شبیه برف واقعی میدهد مخصوصا اگر سرد شده  باشد.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است